Karin Stiksma | 06 190 570 19 karin@jointprojects.nl |

  • 7 WEB Karin Stiksma

header mobile

Werkwijze

In 3 fasen een succesvol samenwerkingsverband opbouwen

Bestuurders, managers en professionals gaan samen stapsgewijs op een ontspannen manier volgens een uitgekiend programma aan de slag. Door hierbij creatieve invalshoeken te kiezen ontstaat plezier en wordt een andere energie aangeboord bij de deelnemers.

Mijn aanpak is daar dan ook op gericht. Vanuit mijn creatieve vermogen pak ik een samenwerkingsstuk op een speelse, luchtige manier aan.

  • Deelnemers gaan in verschillende groepen uiteen met een specifieke opdracht.
  • Ik gebruik daarbij creatieve werkvormen: methodiek ‘topinspiratie’, landschapstekeningen van de toekomstige ketensamenwerking, stroomschema maken volgens de customer journey van een cliënt met de post-it methode, en de tips/tops methodiek.
  • Door met foto’s van de resultaten van de groepen te werken, blijft het gesprek op hoofdlijnen en kan de rode draad goed vastgehouden worden.

Het is ook belangrijk dat er een klik is tussen jou en de anderen waar je mee samenwerkt. Als die er niet is dan is iedere samenwerking gedoemd te mislukken, is mijn overtuiging. Ik ben er zelf van overtuigd, dat het opwekken en richten van sociale energie een voorwaarde is voor het welslagen van een samenwerkingsvorm. Hierbij ben ik geïnspireerd door het onderzoek van Pieter Jan van Delden naar samenwerking in de publieke dienstverlening.

In 3 fasen samenwerkingsenergie opwekken (P.J. van Delden)

Samenwerken vraagt focus en inperking. Dat begint bij u als bestuurder. Een bestuurder stuurt en bepaalt doelen. De managers structureren vervolgens. En de professionals die handelen; op de werkvloer ontstaat het praktische samenwerken.

1. Intentie: ‘bedenk wat moet’
Samen met bestuurders van andere organisaties gaat u een gezamenlijke visie en ambitie formuleren. In korte tijd worden de contouren van een keten zichtbaar én concreet. Ook wordt een samenwerkingsagenda opgesteld voor de middellange termijn. Daarnaast kan een plan van aanpak opgesteld worden met de diverse stappen en wordt afgesproken wie wat doet. Tot slot, kan er een samenwerkingsconvenant tussen de partners opgesteld en ondertekend worden.

2. Actie: ‘doe wat moet’
Vervolgens gaan managers en professionals op hoofdlijnen een stroomschema opstellen van de keten-/netwerksamenwerking. Ook verkennen we gezamenlijke overlegvormen zoals casemanagement of multidisciplinaire overleggen. Het is de fase van werkplannen, gezamenlijke teams en concrete werkprocessen. Mensen leren elkaar op een informele, speelse en losse manier kennen.

3. Verbinding: ‘steun elkaar’
In de derde fase wordt de ketenzorg daadwerkelijk ingericht. Alle partners zijn betrokken, de ketenregie/management wordt vormgegeven, er vindt vervlechting van werkprocessen van organisaties plaats. Er worden voor de korte termijn werkafspraken gemaakt.

 

‘‘

Leuke creatieve manier van visiebepaling. Strak programma, mooi resultaat. Goed hoe de aanpak gezamenlijk wordt vormgegeven. Gezamenlijk belang zien van de cliënt. Enthousiasme waarmee iedereen hier bijdraagt. Eenvoud, daadkracht, samenwerken, humor.