Karin Stiksma | 06 190 570 19 karin@jointprojects.nl |

  •  

header mobile

Opdrachten

Joint Projects licht graag een aantal opdrachten voor u toe:

Opdracht doorstart samenwerking Veilig Thuis Noord Oost Gelderland in 22 gemeenten

Situatie

Veilig Thuis Noord Oost Gelderland is sinds 1 januari 2015 de samenvoeging van het Steunpunt Huiselijk Geweld, het Meldpunt Kindermishandeling en Meldpunt Jeugdprostitutie. De opzet van de organisatie heeft verschillende fasen doorlopen: gedurende twee overgangsjaren hebben de  drie moederorganisaties gezamenlijk een projectorganisatie opgezet.

Er was sprake van crisis toen ik als projectleider aantrad: burgemeesters van de 22 gemeenten waren ongerust omdat ze verontrustende signalen uit het lokale veld kregen.

Taak

Het was mijn taak om te inventariseren wat de stand van zaken was en inzicht te geven. Om op de trein van projectleider te stappen en om een advies over de toekomstige Veilig Thuis organisatie uit te brengen.

Activiteiten

Om overzicht te creëren ben ik gestructureerd te werk gegaan op een viertal terreinen:

  • Er was geen adequate overleg- en besluitvormingsstructuur. Die heb ik voor Jeugd, WMO en Veiligheid op regionaal niveau opgezet voor 22 gemeenten en voor de projectorganisatie (zowel ambtelijk als bestuurlijk). Er ontstond gelegenheid voor het uitwisselen van de verschillende zienswijzen en voor het voeren van een open dialoog.
  • Er liepen 6 verschillende financieringsstromen; deze heb ik versimpeld en we hebben een sluitende nieuwe begrotingsopzet gemaakt.
  • Samen met het ambtelijk overleg heb ik een afwegingskader met criteria voor de toekomstige organisatie gemaakt. Tevens heb ik samen met hen een juridisch kader gemaakt voor de toekomstige organisatie. Dit heeft tot het besluit voor een zelfstandige stichting geleid in 22 colleges van b en w.
  • De werkwijze en het werkproces voor het regionale meldpunt Veilig Thuis in afstemming met het drang- en dwangkader in 22 lokale velden is in kaart gebracht en gestandaardiseerd.
  • Vervolgens heb ik -samen met een consultant- een Bedrijfskundig Inrichtingsplan opgesteld volgens het Business Model on Canvas. Een nieuwe begroting en een financiële doorrekening voor een aantal scenario’s maakten daar onderdeel vanuit. Evenals de voorbereiding van overgang van onderneming voor de medewerkers uit het primaire proces. Ook heb ik in overleg met een jurist statuten laten opstellen door een notaris. Tot slot heb ik -samen met een consultant- een transitieplan opgesteld.

Resultaat

De ambtenaren en bestuurders kregen in korte tijd inzicht in de stand van zaken, wisten waar de ‘pijn’ zat en welke stappen gezet moesten worden. Het proces hakte ik in brokken waardoor ze geleid werden door de besluitvorming. De teamleiders, projectmanagers en bestuurders van Veilig Thuis kregen inzicht in het afwegings- en besluitvormingsproces van de gemeenten. Het eindresultaat is de oprichting van een zelfstandige stichting waarvoor een bedrijfskundig inrichtingsplan en een transitieplan is opgesteld om te komen tot de oprichting. Ook treden de medewerkers van de 3 moederorganisaties conform overgang van onderneming in dienst van de nieuwe stichting. 

Referentie: ‘de projectleider heeft een vertrouwenwekkende aanpak’, aldus 2 burgemeesters uit het District Veiligheids Overleg Noord Oost Gelderland.Doorstroom van jongeren uit praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs

Vanaf 2015 is, door de decentralisaties (Participatiewet, Jeugdzorg, WMO en Passend Onderwijs) en de stelselherziening in het mbo, de context en het speelveld voor de doelgroep jonggehandicapten met arbeidsvermogen veranderd.

De opdracht 
Realiseer een soepele doorstroom van jonggehandicapten binnen de subregio Apeldoorn naar onderwijs of arbeid.

Resultaat
Een duurzame alliantie van partijen in de uitvoeringspraktijk voor jonggehandicapten, op zowel management als uitvoerend en casusniveau.

Een klantproces voor 3 werkstromen ('onderwijs-vervolgonderwijs', 'onderwijs-arbeidsmarkt' en 'onderwijs-gemeente') inclusief bijbehorende werkprocessen en instrumenten zodat jonggehandicapten soepel kunnen doorstromen naar onderwijs, passende arbeid of arbeidsmatige dagbesteding.