Algemene voorwaarden

1. Definities

In deze algemene voorwaarden (hierna: “Voorwaarden”) worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt:

Joint Projects: een bureau voor organisatieadvies en consultancy geregistreerd bij de KvK onder nummer 08170491 en gevestigd aan de Celebeslaan 8 te Apeldoorn.

Opdrachtgever: de wederpartij, de natuurlijke- of rechtspersoon die aan Joint Projects Opdracht geeft voor het verrichten van diensten en/of het leveren van producten.

Overeenkomst: de overeenkomst, opdracht of aanneming van werk voor het verrichten van diensten, door Joint Projects.

Diensten: de door Joint Projects in het kader van de Opdracht of overeenkomst te leveren c.q. geleverde diensten en handelingen of die voortvloeiend uit, dan wel direct verband houdend met de opdracht worden verricht dan wel behoren te worden verricht.

2. Toepasselijkheid

2.1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, werkzaamheden en Overeenkomsten tussen Joint Projects en Opdrachtgever, inclusief vervolgopdrachten. Afwijkingen van deze voorwaarden en mondelinge toezeggingen van Joint Projects zijn geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2.2. De toepasselijkheid van de door Opdrachtgever gehanteerde voorwaarden wordt hierbij van de hand gewezen.

2.3. Indien de tekst van deze Voorwaarden op enige wijze strijdig is met de tekst van een tussen Opdrachtgever en Joint Projects gesloten Overeenkomst, dan prevaleert de Overeenkomst.

3. Totstandkoming van de Overeenkomst

3.1. Alle aanbiedingen/offertes van Joint Projects zijn vrijblijvend en zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven.

3.2. Een Overeenkomst komt tot stand door ondertekening van de offerte of Overeenkomst door Opdrachtgever, door aanvaarding van de offerte, door toezending van de factuur en/of betaling daarvan of door de aanvang van de uitvoering van de werkzaamheden.

3.3. Elke Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uit de aard of verstrekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.

3.4. Voor de Overeenkomst wordt een elektronisch bericht gelijkgesteld aan een schriftelijk bericht.

4. De Overeenkomst

4.1. De Overeenkomst kan worden aangegaan voor een bepaalde opdracht of voor meerdere opdrachten uit te voeren binnen een bepaalde tijdsduur.

4.2. De door Joint Projects uit te voeren Overeenkomsten bevatten enkel inspanningsverplichtingen. Indien een leveringstermijn niet wordt gehaald heeft Opdrachtgever geen recht om de betaling of afname van de diensten op te schorten of te weigeren, noch recht op schadevergoeding.

4.3. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. 

4.4. Indien geen vaste prijs is overeengekomen, wordt gewerkt op basis van werkelijk bestede uren waarbij wordt gewerkt op basis van een uurtarief. 

4.5. De vergoeding van Joint Projects is niet afhankelijk van het resultaat van de uitgevoerde Diensten.

4.6. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het doorgegeven van de juiste contactgegevens aan Joint Projects.

4.7. Joint Projects heeft het recht voor de uitvoering van de Overeenkomst derden in te schakelen.

5. Betalingsvoorwaarden

5.1 Alle prijzen zijn in Euro’s, exclusief btw en eventuele, reiskosten, reistijd en andere kosten en heffingen tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

5.2 De betalingstermijn is 14 dagen na factuurdatum. Joint Projects factureert maandelijks.

5.3 Joint Projects is gerechtigd haar tarieven periodiek aan te passen.

5.4 Opdrachtgever heeft geen recht op verrekening.

5.5 Klachten over de Diensten of de facturering schorten de betalingsverplichting niet op.

5.6 Indien de Opdrachtgever de factuur niet binnen de gestelde betalingstermijn heeft betaald, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Vanaf dat moment is Opdrachtgever over het opeisbare bedrag de wettelijke handelsrente verschuldigd. Als betalingsdatum geldt de datum waarop het bedrag bij Joint Projects op de rekening is bijgeschreven.

5.7 De door Opdrachtgever gedane betalingen worden eerst in mindering gebracht op de verschuldigde rente en kosten, daarna worden de betalingen in mindering gebracht op de oudste nog openstaande factuur van Opdrachtgever. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot opschorting of verrekening van betalingen.

5.8 Indien Joint Projects genoodzaakt is een vordering uit handen te geven, is Opdrachtgever buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten verschuldigd van 15% van de hoofdsom en met een minimum van € 100, -.

5.9 Joint Projects is gerechtigd haar vorderingen op Opdrachtgever te verrekenen met eventuele vorderingen van de Opdrachtgever op haar.

5.10 Joint Projects is gerechtigd vooruitbetaling te verlangen Joint Projects is gerechtigd verdere uitvoering de Diensten op te schorten of te staken indien Opdrachtgever niet voldoet aan zijn verplichtingen jegens Joint Projects. De gevolgen van opschorting of staking komen volledig voor rekening en risico van Opdrachtgever.

5.11 Joint Projects is gerechtigd tot zekerheid voor de betaling een door hem geaccordeerde bankgarantie van Opdrachtgever te verlangen. 

5.12 Opdrachtgever is gehouden aan Joint Projects een door Joint Projects in redelijkheid vast te stellen voorschot te betalen, telkens wanneer Joint Projects daarom vraagt en daar redelijkerwijze om kan vragen. 

5.13 Joint Projects heeft, telkens wanneer door hem een redelijk voorschot is gevraagd, het recht de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever het voorschot aan Joint Projects heeft betaald, dan wel daarvoor zekerheid heeft gesteld. 

6. Geheimhouding

6.1. Joint Projects neemt bij het uitvoeren van de Diensten voor Opdrachtgever de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht en geeft zich rekenschap van de belangen van Opdrachtgever

6.2. Geen der partijen zal op enige wijze, direct noch indirect, schriftelijk of anderszins vertrouwelijke informatie aan derden bekend maken, tenzij voorafgaand de schriftelijke toestemming van andere partij is verkregen, deze gegevens van algemene bekendheid zijn, openbaarmaking daarvan wettelijk, op grond van een gerechtelijke uitspraak of op grond van een relevante toezichthouder is vereist.

7. Persoonsgegevens

7.1 Joint Projects en Opdrachtgever verwerken alleen persoonsgegevens in overeenstemming met de daarvoor geldende regelgeving. Verwerking van persoonsgegevens door Joint Projects en Opdrachtgever in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst en haar dienstverlening vindt plaats conform de toepasselijke wet- en regelgeving.

7.2 Joint Projects en Opdrachtgever zullen conform de regelgeving handelen en de persoonsgegevens die haar worden verstrekt adequaat beveiligen. Joint Projects en Opdrachtgever zullen passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer leggen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen zullen, rekening houdend met de stand der techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau garanderen, gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van de te beschermen gegevens met zich meebrengen. 

7.3 Joint Projects heeft het recht om voor de verwerking van persoonsgegevens derden in te schakelen, waarbij rekening wordt gehouden met de wettelijke verplichtingen die gelden voor het verwerken van persoonsgegevens.

8. Beëindiging 

8.1. Opdrachtgever en Joint Projects kunnen de Overeenkomst door opzegging beëindigen met in achtneming van een opzegtermijn van 1 maand, waarbij de tot dat moment uitgevoerde werkzaamheden worden betaald. 

8.2. Opzegging dient schriftelijk aan de andere partij te worden medegedeeld.

8.3. Indien tot vroegtijdige beëindiging is overgegaan door Opdrachtgever, heeft Joint Projects vanwege het ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies recht op compensatie, tenzij de opzegging is gelegen in aantoonbare grove fouten of grove nalatigheden van de zijde van Joint Projects. Als uitgangspunt voor compensatie wordt het tot dan toe gemiddelde maandelijks aantal gewerkte uren maal het tot dan toe gemiddelde uurloon gehanteerd. 

8.4. Alle vorderingen die Joint Projects in de in het eerste lid genoemde gevallen op Opdrachtgever mocht hebben of verkrijgen, zijn bij tussentijdse beëindiging onmiddellijk en volledig opeisbaar.

8.5. Verplichtingen welke naar hun aard bestemd zijn om ook na beëindiging van de Overeenkomst voort te duren, blijven na beëindiging van deze Overeenkomst bestaan.

8.6. Joint Projects is gerechtigd de tussen hem en Opdrachtgever bestaande overeenkomsten, voor zover deze nog niet zijn uitgevoerd, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien Opdrachtgever, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen, die voor hem uit enige met de Joint Projects gesloten Overeenkomst voortvloeien, alsmede in geval van faillissement of surséance van betaling van Opdrachtgever of bij stilleggen of liquidatie van diens bedrijf. De gevolgen van opschorting, staking en/of ontbinding komen volledig voor rekening en risico van Opdrachtgever.

9. Aansprakelijkheid

9.1. Joint Projects spant zich in de Overeenkomst naar beste kunnen uit te voeren en neemt daarbij de van haar te verwachten zorgvuldigheid in acht. 

9.2. Indien een fout wordt gemaakt doordat Opdrachtgever haar onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is Joint Projects voor de daarvoor ontstane schade niet aansprakelijk. 

9.3. Indien en voor zover Joint Projects voor schade aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot directe schade. Joint Projects is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, vertragingsschade, geleden verlies, schade veroorzaakt door het gebrekkig verschaffen van informatie, schade door bedrijfstagnatie of door vorderingen van derden op Opdrachtgever.

9.4. Indien Joint Projects aansprakelijk is jegens Opdrachtgever, is deze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de vergoeding voor de Overeenkomst ter zake waarvan aansprakelijkheid is ontstaan voor het daadwerkelijk betaalde factuurbedrag beperkt tot de overeengekomen vergoeding berekend over de duur van de Overeenkomst met een maximum van 1 jaar, tenzij er sprake is van grove schuld of nalatigheid. 

9.5. Aansprakelijkheid van Joint Projects is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.

9.6. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade door hem, zijn personeel of door hem gebruikte zaken veroorzaakt aan personeel of eigendommen van Joint Projects.

9.7. Alle aanspraken van Opdrachtgever vervallen twaalf maanden nadat de werkzaamheden zijn verricht waarop deze aanspraken betrekking hebben.

9.8. Opschorting, staking en/of ontbinding laten de betalingsverplichting voor de reeds verrichte werkzaamheden onverlet. Bovendien is Joint Projects dan gerechtigd van Opdrachtgever schadevergoeding en kosten te vorderen veroorzaakt door de wanprestatie van Opdrachtgever en de ontbinding van de Overeenkomst daaronder begrepen door Joint Projects gederfde winst.

10. Overmacht

10.1 Joint Projects is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd is als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan haar schuld, en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor haar rekening komt. In die situatie heeft zij het recht haar verplichtingen op te schorten voor zolang de overmacht duurt of de Overeenkomst te ontbinden door een schriftelijke mededeling aan Opdrachtgever, zonder te zijn gehouden tot schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden op basis van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

10.2  Onder overmacht wordt aan de zijde van Joint Projects in ieder geval begrepen: iedere omstandigheid buiten de wil en toedoen van Joint Projects waardoor nakomen redelijkerwijze niet van haar gevraagd kan worden, zoals ziekte, ongeval, verlate aanlevering of ongeschiktheid van materialen, overheidsmaatregelen, uitval of onbereikbaarheid van infrastructurele voorzieningen dan wel anderszins gebeurtenissen waarbij Opdrachtgever de vrije beschikking over het vermogen verliest.

11. Intellectuele eigendom

11.1. De Intellectuele eigendomsrechten voortvloeiend uit de werkzaamheden, zullen op het moment dat alle bedragen volgend uit de Overeenkomst zijn betaald aan Opdrachtgever worden overgedragen, zonder enige garanties. Dit geldt voor zover deze rechten voortvloeien uit werkzaamheden die plaatsvinden door Joint Projects als uitvoering van een opdracht en de intellectuele eigendomsrechten voor overdracht vatbaar zijn.

11.2. Alle intellectuele eigendomsrechten – waaronder maar niet beperkt tot auteurs- en merkenrechten – ten aanzien van door Joint Projects ontwikkelde diensten, concepten, content en/of producten en programmatuur komen uitsluitend toe aan Joint Projects of diens licentiegevers. 

11.3. Door Joint Projects ontwikkelde diensten, producten of programmatuur en het in dat kader geleverde materiaal, mag niet zonder toestemming van Joint Projects worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of gewijzigd.

11.4. Opdrachtgever vrijwaart Joint Projects voor inbreuken op intellectuele eigendomsrechten van derden.

11.5. Intellectuele eigendomsrechten en materialen eigendom van Opdrachtgever blijven eigendom van Opdrachtgever.

12.  Overig

12.1 Indien één of meerdere bepalingen in deze Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijven de overige bepalingen in deze Voorwaarden volledig van toepassing. Partijen zullen in overleg om de nietige of vernietigde bepalingen te vervangen door een nieuwe bepaling waarbij als zoveel mogelijk het doel en strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

12.2 Joint Projects behoudt zich het recht voor deze Voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.

12.3 Op de Overeenkomst en alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien of daarmee verband houden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechtbank te Apeldoorn.

Versie 11 juni 2021

×

Hallo!

Vind je het makkelijker om je vraag via WhatsApp te stellen?

Ik probeer je bericht zo snel mogelijk te beantwoorden, maar hou er rekening mee dat ik niet altijd direct kan reageren.

×