Karin Stiksma  |  06 190 570 19  |  karin@jointprojects.nl

Interim management

Ik heb diverse interim opdrachten voor veel verschillende opdrachtgevers uitgevoerd. Ook heb ik in mijn loopbaan verscheidene rollen op strategisch/bestuurlijk niveau in organisaties gehad, zowel publiek als privaat en zowel nationaal als internationaal. In iedere opdracht en rol hanteer ik een werkwijze die gericht is op het opwekken van sociale energie.

Werkwijze

Sociale energie
Ik heb verschillende interim opdrachten gedaan. Mijn werkwijze is er altijd op gericht om sociale energie op te wekken en om die te richten. Dat is een randvoorwaarde voor het slagen van elke opdracht en samenwerkingsvorm. Het is belangrijk dat er een klik is tussen jou en de anderen waar je mee samenwerkt. Als die er niet is dan is iedere samenwerking gedoemd te mislukken, is mijn overtuiging. Mijn aanpak, in welke rol dan ook, is daar op gericht.

Samenwerking in 3 fasen
Vanuit mijn creatieve vermogen pak ik een samenwerkingsstuk op een speelse, luchtige manier aan. Ik neem bestuurders en medewerkers stapsgewijs op een ontspannen manier maar volgens een uitgekiend gedachtengoed mee. Daardoor gaan ze met plezier samen aan de slag. Daarbij stuur ik in 3 fasen op succesvolle samenwerking (P.J. van Delden)

  1. Intentie | ‘bedenk wat moet’
  2. Actie | ‘doe wat moet’
  3. Verbinding | ‘steun elkaar’

 

 

Referenties: ‘Leuke creatieve manier van visiebepaling’. ‘Strak programma, mooi resultaat’. ‘Goed hoe de aanpak gezamenlijk wordt vormgegeven’. ‘Gezamenlijk belang zien van de cliënt’. ‘Enthousiasme waarmee iedereen hier bijdraagt’. ‘Eenvoud, daadkracht, samenwerken, humor’.

Rollen

Inhoud én benchmark

Vanuit mijn studies Vrijetijdwetenschappen en Internationale Master Programme in European Leisures Studies, breng ik een combinatie van een bedrijfskundige, psychologische en sociologische achtergrond in. In mijn loopbaan heb ik verschillende functies bekleed, zowel publiek als privaat en zowel nationaal als internationaal. Van locatiemanager, interim manager, marketing director tot directeur-bestuurder en toezichthouder. 

In elke rol zit mijn meerwaarde in het inbrengen van zowel inhoudelijke thema’s als in de benchmark die ik door mijn brede ervaring nationaal en internationaal tot mijn beschikking heb. Ik breng altijd ‘inclusie’ als thema in. 

Toezichthouder

Als toezichthouder ben ik vooral geïnteresseerd in de intrinsieke motivatie van bestuurders en hun kwaliteiten. Dat is belangrijker dan alleen cijfers. Het draait om verantwoordelijkheid nemen en verbinding realiseren. Ik ben ervan overtuigd dat ik als vrouwelijke toezichthouder daarin een ander geluid laat horen dan een man.

Directeur-bestuurder

Als directeur-bestuurder was ik in een complex krachtenveld eindverantwoordelijk voor 80 medewerkers en een omzet van € 4.5 mln.

Interimmanager

Als interim manager help ik organisaties bij het ontwerpen en uitvoeren van geplande veranderingen. Ik geef de kaders aan, ga de dialoog en de verbinding aan met de professionals. Zo kunnen we samen zoeken naar innovatie.

Marketing director

Als marketing director bij een makelaar in Tokio was ik verantwoordelijk voor het opzetten en uitvoeren van het marketingbeleid voor expats van buitenlandse bedrijven.

Locatiemanager

Als locatiemanager was ik verantwoordelijk voor de aansturing van het MT en voor de dagelijkse gang van zaken binnen een woon-zorgcentrum. Ook zette ik de Zorgalliantie (dZA) op.

Opdrachten

Triënnale: programma Kleur Apeldoorn Mee!

In 2008 vond in Apeldoorn het internationale cultuur- en landschapsevenement Triënnale plaats. Er waren grote attracties voor het cultuur-recreatieve publiek. En ook activiteiten voor en door Apeldoorners. 

Opdracht
Zet een programma op waarin de eigen inwoners van Apeldoorn betrokken worden bij het Triënnale evenement. 

Resultaat
Een programma ‘Kleur Apeldoorn Mee!’ bestaande uit 3 projecten:

  • Code Groen: een grote, groene paraplu van events

Woningcorporaties lieten in samenwerking met 40 kunstenaars, bewoners en ondersteund door een welzijnsorganisatie, 100 kunstzinnige uitingen groeien in de dorpen en buurten van Apeldoorn. Samen met buurtbewoners hebben kunstenaars het groen in de buurt op de kaart gezet, verfraaiden zij de woonomgeving met kunst of deden ze aan straattheater. 

  • The Royal Mile: leer- werkplek voor uitkeringsgerechtigden

Onder begeleiding van een sociaal werkbedrijf hebben ca. 20 mensen werkervaring opgedaan als conciërge, schoonmaker of suppoost bij The Royal Mile in park Berg & Bos.

  • Premie op Groen: buurtinitiatieven beloond

Groepen bewoners gingen in 82 buurten en straten, verspreid over de stad en dorpen, aan de slag met hun omgeving. Hun activiteiten waren gevarieerd en hadden naast groene ook sociale, artistieke  en cultuurhistorische aspecten. Het leverde een keur aan initiatieven op voor het mooier en leefbaarder maken van straten en buurten.

Doorstroom van jonggehandicapten naar werk, onderwijs of dagbesteding

Vanaf 2015 is, door nieuwe wetgeving en de stelselherziening in het mbo, de context en het speelveld voor de doelgroep jonggehandicapten met arbeidsvermogen veranderd.

Opdracht
Realiseer een soepele doorstroom van jonggehandicapten binnen de regio Apeldoorn naar onderwijs of arbeid.

Resultaat
Een duurzame alliantie van partijen in de uitvoeringspraktijk voor jonggehandicapten, op zowel management als uitvoerend en casusniveau.

Een klantproces voor 3 werkstromen (‘onderwijs-vervolgonderwijs’, ‘onderwijs-arbeidsmarkt’ en ‘onderwijs-gemeente’) inclusief bijbehorende werkprocessen en instrumenten zodat jonggehandicapten soepel kunnen doorstromen naar onderwijs, passende arbeid of arbeidsmatige dagbesteding.

Versnellen van innovatie in de zorg 

Opdracht
Versnellen van de transformatie in het sociaal domein door een versnelling aan te brengen op de innovatie van de zorg binnen de gemeente Zutphen. En behoud en bouw de werkgelegenheid bij zorgwerkgevers uit.

Resultaat

  • Start innovatiecirkels met samenwerkingspartners
  • Programma ‘Zutphen Zorg Dichtbij’ en ‘Zutphen Zorg Werkt’

Doorstart samenwerking Veilig Thuis Noord Oost Gelderland in 22 gemeenten

Opdracht
Inventariseer wat de stand van zaken is van de crisis bij de tijdelijke projectorganisatie die uit drie moederorganisaties bestaat en maak dit inzichtelijk. Breng een advies uit over de toekomstige Veilig Thuis organisatie.

Resultaat

  • Oprichting zelfstandige stichting op basis van besluitvorming in 22 colleges van b en w.
  • Een bedrijfskundig inrichtingsplan en transitieplan inclusief voorbereiding van overgang van onderneming voor de medewerkers uit het primaire proces. 

Referentie: ‘de projectleider heeft een vertrouwenwekkende aanpak’, aldus 2 burgemeesters uit het District Veiligheid Overleg Noord Oost Gelderland’.

Karin Stiksma
Celebeslaan 8
7314 BG Apeldoorn
06 190 570 19